OSMTJ – BELGIUM

OSMTH SO

+ Ordre Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem +

+ Sovereign & Military Order of the Temple of Jerusalem +

+ Masonic Templars +

  

  

GRAND PRIORY OF BELGIUM

Embassy General of

OSMTJ INTERNATIONAL

GRAND LODGE OMM BELGIUM

obedience

THE GRAND ORIËNT ORDEM MISTA MAÇÓNICA DE PORTUGAL

 

Als officieel Tempelorgaan erkennen en onderschrijven wij de gemeenschappelijke Kennis die wij genieten met de Vrijmetselarij en handelen wij volgens de traditionele, overgeleverde gebruiken en riten uit zowel de Tempeliers- als Vrijmetselaarswereld.

Als oudste en oorspronkelijke Orde van België aanvaarden wij het model van de aanvankelijke monnikenorde die aan de basis lag van DOrde, die leefden naar het model van de cisterciënzers en de leer van Sint Benedictus en trachten de ‘Heilige Regel en de Constituties’ zoals deze werden opgesteld en voorgeschreven door Grootmeester Bertrand de Blanquefort in 1156 strikt toe te passen en na te leven.

Wij zijn de “Strikte Observantie en combineren in onze werking de gemeenschappelijke Kennis & Kunde van enerzijds de Tempeliers (Knights Templar), de Vrijmetselarij (Freemasonry) en anderzijds de Rozenkruisers.

Als Tempeliers orgaan vertegenwoordigen wij in België, en genieten wij de volle erkenning en ondersteuning van OSMTJ INTERNATIONAL (USA) – WWW.OSMTJ-
INTERNATIONAL.NET – (USA) en werken onder hun gezag als de officiële GROOT PRIORIJ VAN BELGIË.

Als Vrijmetselaars orgaan vertegenwoordigen wij in België, en genieten wij de volle erkenning en ondersteuning van de Obedientie van het Groot Oosten van Portugal : THE GRAND ORIËNT ORDEM MISTA MAÇÓNICA DE PORTUGAL – (PORTUGAL), en werken onder hun gezag als de officiële OMM GROOTLOGE VAN BELGIE.

Opm. : Sommige Tempeliers Ordes (en would-be en/of pseudo Ordes) voorzien in hun structuur een gedeelte van de Hogere Maçonnieke Opleiding, doch kunnen die door een gebrek aan toegang tot de vaak ‘geheime’ en ‘verborgen’ Kennis niet voltooien. Anderzijds beschikken de Traditionele Vrijmetselaarsloges over slechts een beperkte toegang tot de verborgen wereld der Tempeliers.
Onze unieke Tempel- en Maçonnieke structuur stelt ons in staat zowel de Tempeliers Wereld als de Maçonnieke Wereld te combineren, om alzo onze werkzaamheden tot een volmaakter einde te kunnen brengen ….

LET WEL :
Niet alle Tempeliers zijn Vrijmetselaar & niet alle Vrijmetselaars zijn Tempeliers … .

Onze Broeders & Zusters kunnen zelf hun traject binnen DOrde bepalen en al dan niet besluiten de gemeenschappelijke opleiding volgen of uitsluitend kiezen voor het Tempel / Caritas Ridderschap.

De “Groot Priorij van de Tempeliers van België” – Grand Priory of “Templars of Belgium” is houder van het “Grootboek & Notulen de Tempelgemeenschap” waarin alle erkende Tempel organisaties worden opgenomen. DOrde als regelrechte Tempelgemeenschap, erkent onze intense en onomkeerbare band met de Vrijmetselarij, is deelhouder van de gemeenschappelijke Maçonnieke Kennis en Leer zoals reeds vastgelegd in het ‘Charter van Sir : Andrew Michael Ramsey – Grand Inspector Commander (°30) – Grand Lodge of Scotland (1736) en Baron : Karl von Hund – Sovereign Grand Inspector General (°33) – Magnus Supérior de la Stricte Observance Templière (1751) en erkend de 33 graden structuur waarbij in progressieve lijn de mate van “Kennis” & “Wijsheid” toeneemt naarmate de toegekende graad. Let wel: niet alle Vrijmetselaars zijn Tempeliers, en niet alle Tempeliers zijn Vrijmetselaars…

 

VETUSTATEM NOVITAS,

UMBRAM FUGAT VERITAS,

NOCTEM LUX ELIMINAT

 

Het Nieuwe verdringt het Oude,

De Waarheid verjaagt de Schijn

Het Licht verdrijft de Nacht

 ————————————————————————————–

De

Basisregels

van

Masonic Templars

 1. Masonic Templarszijn enerzijds De Maçonnieke (Vrijmetselaars) Ordes & Grootloges, en anderzijds de Tempeliersordes & Grootpriorijen die ten volle de gemeenschappelijke fundamenten en de absolute verwantschap tussen de beide groeperingen erkennen en ten volle de “aloude kennis” delen en de principes van de Tempel- & Vrijmetselarij nastreven, naleven en toepassen, en zulks met het grootste respect voor de opgelegde bepalingen in de respectievelijke charters.
  Masonic Templars” zijn zowel Tempelier als Vrijmetselaar.
  Samen zijn wij EEN!
 2. In regel zijn Wij een Orde ,
 3. In regel zijn Wij een Seculiere Organisatie, doch vinden onze inspiratie in het Christendom ,
 4. Wij erkennen het bestaan van de Opperbouwmeester van het Heelal’ , en erkennen de fundamentele Vrijheid om hieraan een strikt persoonlijke Interpretatie & Invulling te geven ,
 5. Wij erkennen hierbij als solide Basis van de Vrijmetselarij de opname van de Broeders van “De Orde van de Arme Ridders van Christus en de Tempel van Salomo”, de Orde van Sion, alias de ‘Geheime Orde, en de feitelijke éénwording van deze drie ‘Instituten’ in één ,
 6. Wij erkennen hierbij de rechtlijnige afstamming van de Cisterciënzer Orde (1074-1098) die de Regel van Benedictus strikt deed toepassen en de principes van De Strikte Observantie ,
 7. Wij erkennen ten volle de aloude Tempel Ritus en onderschrijven zowel de Vrijmetselaars- als Tempeliers principes,
 8. Samen ‘Bouwen’ Wij aan een Betere “Ik” – de betere versie van onszelf, een Betere Wereld , een Nieuwe Wereld Orde, waarin alles perfect is,
 9. Wij streven naar een Volmaaktere en Vredelievende Maatschappij , en stellen hierbij centraal het streven naar vrijheid, verdraagzaamheid, gelijkheid en broederlijkheid.
 10. Wij kenmerken Ons met als voornaamste Doelstelling, en onderschrijven: De Vervolmaking en de Geestelijke Verrijking van de Medemens in het algemeen en van de Broeders & Zusters deel uitmakend van de Commanderij en/of Loge in het bijzonder ,
 11. Door middel van een doorgedreven Studie van o.m. : Wetenschap, Religie, Esoterie, Spiritualiteit, Politiek, Filosofie, etc, … (opsomming is niet beperkend) , trachten Wij Onze Broeders & Zusters inzicht te geven in de “Mysteries van Het Leven, De Wereld & Het Universum” ,
 12. Wij delen, zonder enige beperking, de aloude ‘Tempel Kennis’ en de ‘FreeMason Kennis’ , die teruggaat tot het ontstaan der Mensheid en de aloude culturen ,
 13. Wij maken hierbij gebruik van de aloude Kennis, Traditionele Gebruiken, Gewoonten , Ritualen en Rituelen , 
 14. Wij hanteren de 33 Graden tellende ritus van ‘De Aloude en Aangenomen Schotse Ritus’ die gebruikt werd door de Tempel Orde en die hun Oorsprong vinden in enerzijds vrij uiteenlopende religieuze en filosofische motieven afkomstig uit het oude Egypte, het Jodendom, de Christenen, de Islam en Alchemistische stromingen, waarbij de Absolute Kennis en Wijsheid toeneemt naarmate de Persoonlijke Vorderingen in de Hiërarchie der Toegekende Graden ,
 15. Wij beschouwen het tot Onze Absolute Plicht de noodlijdende mens te Helpen en te Vrijwaren en Beschermen de ‘Natuur’ en alle Dieren ter wereld, die wij als mede zoogdier beschouwen,
 16. Wij Verzetten ons tegen iedere vorm van Oneerlijkheid ,
 17. Wij Respecteren de historische ‘Landmarks’, doch organiseren ons Regionaal ,
 18. Wij Erkennen en Omarmen de Multiculturele maatschappij , en Aanvaarden ieder als Gelijke zonder onderscheid te maken tussen Ras, Religie of Oorsprong, en stellen Ons “Open” voor andere Culturen, Godsdiensten en Geloofsovertuigingen ,
 19. Wij maken géén onderscheid tussen Mannen en Vrouwen en stellen deze volledig Gelijk en houden derhalve ook “Gemengde Kapittels”
 20. Wij ‘Bouwen’ aan de Toekomst, doch Reflecteren ons voortdurend aan de steeds Evoluerende Maatschappij. Derhalve bestaan er tijdens Onze Kapittels géén taboes of verboden onderwerpen en voeren Wij ook Maatschappelijke Kritisch, en Religieuze en Politieke debatten.

   

De Traditionele en Reguliere Groot Priorij van België van de Strikte Observantie”

Le Grand Prieuré Traditionnel et  Régulier de  Belgique de Stricte Observance”