MASONIC TEMPLARS

+  The Grand Priory of Belgium +

+ Templars of Belgium” 

 

De Traditionele en Reguliere Groot Priorij van België van de Strikte Observantie”

Le Grand Prieuré Traditionnel et  Régulier de  Belgique de Stricte Observance”

Wij aanvaarden, als oudste en oorspronkelijke Orde van België het model van de aanvankelijke monnikenorde die aan de basis lag van DOrde, die leefden naar het model van de cisterciënzers en de leer van Sint Benedictus en trachten de ‘Heilige Regel en de Constituties’ zoals deze werden opgesteld en voorgeschreven door Grootmeester Bertrand de Blanquefort in 1156 strikt toe te passen en na te leven.

OSMTJ – BELGIUM betreft de Reguliere Tempeliers Orde van België. Wij zijn een Tempeliers organisatie en géén Vrijmetselaars organisatie doch als officieel Tempelorgaan onderschrijven wij de gemeenschappelijke Kennis van de Rozenkruisers Orde in het algemeen en de Vrijmetselarij in het bijzonder. Onder onze leden tellen wij talrijke actieve Vrijmetselaars die hun kennis verder willen ontplooien, doch … Let wel: niet alle Tempeliers zijn Vrijmetselaars, en niet alle Vrijmetselaars zijn Tempeliers…

De “Groot Priorij van de Tempeliers van België” – Grand Priory of “Templars of Belgium” is houder van het “Grootboek & Notulen de Tempelgemeenschap” waarin alle erkende Tempel organisaties worden opgenomen. DOrde als regelrechte Tempelgemeenschap, erkend onze intense en onomkeerbare band met de Vrijmetselarij, is deelhouder van de gemeenschappelijke maconieke Kennis en Leer zoals reeds vastgelegd in het ‘Charter van Sir : Andrew Michael Ramsey  – Grand Inspector Commander (°30) – Grand Lodge of Scotland (1736) en Baron : Karl von Hund – Sovereign Grand Inspector General (°33) – Magnus Supérior de la Stricte Observance Templière (1751) en erkent de 33 graden structuur waarbij in progressieve lijn de mate van “Kennis” & “Wijsheid” toeneemt naarmate de toegekende graad.

 

VETUSTATEM NOVITAS,

UMBRAM FUGAT VERITAS,

NOCTEM LUX ELIMINAT

 

Het Nieuwe verdringt het Oude,

De Waarheid verjaagt de Schijn

Het Licht verdrijft de Nacht

 ————————————————————————————–

De

Grondregels

van

Masonic Templars

 1. Masonic Templarszijn enerzijds De Maçonnieke (Vrijmetselaars) Loges die erkennen de Tempelorde als ‘fundament’ te hebben en ten volle de aloude ‘Tempelorde Kennis’ delen en de Tempel Principes naleven en toepassen & zijn anderzijds De Tempeliers Groot Priorijen die de absolute verwantschap tussen de beide groeperingen erkennen en ten volle de ‘Vrijmetselarij Kennis’ delen en de Principes van de Vrijmetselarij naleven en toepassen… ,
 1. In regel zijn Wij een Orde en géén Organisatie ,
 1. Wij erkennen hierbij als solide Basis van de Vrijmetselarij de opname van de Broeders van “De Orde van de Arme Ridders van Christus en de Tempel van Salomo”, de ‘Geheime Orde, en de feitelijke éénwording van deze ‘Instituten’ ,
 1. Wij vinden onze inspiratie in het Christendom ,
 1. Wij erkennen het bestaan van de Opperbouwmeester van het Heelal’ , en erkennen de fundamentele Vrijheid om hieraan een strikt persoonlijke Interpretatie & Invulling te geven ,
 1. Wij erkennen hierbij de rechtlijnige afstamming van de Cisterciënzer Orde (1074-1098) die de Regel van Benedictus strikt deed toepassen en de principes van De Strikte Observantie ,
 1. Wij erkennen ten volle de aloude Tempel Ritus en onderschrijven zowel de Vrijmetselaars- als Tempeliers principes,
 1. Samen ‘Bouwen’ Wij aan een Betere Wereld , een Nieuwe Wereld Orde, waarin alles perfect is,
 1. Wij streven naar een Volmaaktere en Vredelievende Maatschappij ,
 1. Wij kenmerken Ons met als voornaamste Doelstelling, en onderschrijven: De Vervolmaking en de Geestelijke Verrijking van de Medemens in het algemeen en van de Broeders & Zusters deel uitmakend van de Commanderij en/of Loge in het bijzonder ,
 1. Door middel van een doorgedreven Studie van o.m. : Wetenschap, Religie, Esoterie, Spiritualiteit, Politiek, Filosofie, etc, … (opsomming is niet beperkend) , trachten Wij Onze Broeders & Zusters inzicht te geven in de “Mysteries van Het Leven, De Wereld & Het Universum” ,
 1. Wij delen de aloude ‘Tempel Kennis’ en de ‘FreeMason Kennis’ ,
 1. Wij maken hierbij gebruik van de aloude Kennis, Traditionele Gebruiken, Gewoonten en Rituelen , die teruggaan tot de Summerische & Egyptische Beschaving ,
 1. Wij hanteren de 33 Graden tellende ritus van ‘De Aloude en Aangenomen Schotse Ritus’ die gebruikt werd door de Tempel Orde en die hun Oorsprong vinden in enerzijds vrij uiteenlopende religieuze en filosofische motieven afkomstig uit het oude Egypte, het Jodendom, de Christenen, de Islam en Alchemistische stromingen, waarbij de Absolute Kennis en Wijsheid toeneemt naarmate de Persoonlijke Vorderingen in de Hiërarchie der Toegekende Graden ,
 1. Wij beschouwen het tot Absolute Onze Plicht de noodlijdende mens te Helpen en de Vrijwaren en Beschermen de ‘Natuur’ en alle Dieren ter wereld, die wij als mede zoogdier beschouwen,
 1. Wij Verzetten ons tegen iedere vorm van Oneerlijkheid ,
 1. Wij Respecteren de historische ‘Landmarks’, doch organiseren ons Regionaal ,
 1. Wij Erkennen en Omarmen de Multiculturele maatschappij , en Aanvaarden ieder als Gelijke zonder onderscheid te maken tussen Ras, Religie of Oorsprong, en stellen Ons “Open” voor andere Culturen, Godsdiensten en Geloofsovertuigingen ,
 1. Wij maken géén onderscheid tussen Mannen en Vrouwen en stellen deze volledig Gelijk en houden derhalve ook “Gemengde Kapittels”
 1. Wij ‘Bouwen’ aan de Toekomst, doch Reflecteren ons voortdurend aan de steeds Evoluerende Maatschappij. Derhalve bestaan er tijdens Onze Kapittels géén taboes of verboden onderwerpen en voeren Wij ook Maatschappelijke Kritisch, en Religieuze en Politieke debatten.